Atgal

 Kaunas                                                                          20….. m. …………………. d.

 1. Sutarties šalys

 Mes, UAB “Barnasis”, įmonės kodas ……………………….. (toliau sutartyje vadinama Bendrovė), atstovaujama direktoriaus …………………………., veikiančio pagal bendrovės įstatus, iš vienos pusės ir ………………………………., įmonės kodas ………….,  (toliau vadinama Įmone), atstovaujama ………………………………….., veikiančio pagal įstatus, iš kitos pusės, išreikšdami savo valią, sudarėme šią sutartį, kurioje nustatėme savo teises, pareigas ir atsakomybę.

 2. Sutarties turinys

 Šia sutartimi Bendrovė įsipareigoja perduoti Įmonei įrangą aptartą šioje sutartyje, o Įmonė leidžia šią įrangą eksploatuoti Įmonės patalpose.

 3. Turto perdavimo sąlygos ir turto priėmimas

 Bendrovė perduoda Įmonei šį kilnojamąjį turtą: 

Eil.Nr. Pavadinimas KainaLt Kiekisvnt SumaLt
01 Biliardo stalas 3500,- 1 3500,-
02 Šviestuvas virš biliardo 300,- 1 300,-
03 Rutulių komplektas 100,- 1 100,-
04 Biliardo lazdos 25,- 4 100,-
      Viso: 4000,-

 Perduoto turto bendra vertė keturi tūkstančiai litų

Šalys, pasirašo turto perdavimo – priėmimo aktą, kuris yra neatskiriama šios sutarties dalis.

4. Šalių pareigos ir teisės

 Bendrovė:

Pateikia techniškai tvarkingą įrangą,

Užtikrina jos techninę priežiūrą eksploatacijos metu

Vykdo įrangos eksploataciją,

 Įmonė:

Priima pateiktą įrangą ir leidžia šią įrangą pastatyti Įmonės patalpose.

Užtikrina įrangos apsaugą bei atlieka smulkių gedimų šalinimą.

Atlygina Bendrovei padarytą žalą.

 5. Atsiskaitymo už perduotą turtą sąlygos ir terminai

 Šalys nenustato tvirtos sumos už šiai įrangai suteiktą plotą bei kitas Įmonės teikiamas paslaugas. Apmokėjimas vykdomas sumokant Įmonei 50 procentų su šia įranga gautų pajamų. Apmokėjimas vykdomas per tris dienas abiem šalims aktu patvirtionus  gautų pajamų dydį ir Įmonei išrašius sąskaitą faktūrą. 

 6. Sutarties šalių atsakomybė

 Laiku nesumokėjus Bendrovė Įmonei moka 0,1 procentą delspinigių nuo laiku nesumokėtos sumos už kiekvieną uždelstą atsiskaityti dieną.

Vienai iš šalių pažeidus šios sutarties sąlygas, antroji šalis turi teisę į turėtų nuostolių atlyginimą.

Įmonė Bendrovei atlygina žalą, kuri susidarė sunaikinus, sužalojus ar kitaip sugadinus įrangą. Žala atlyginama atsižvelgiant į sugadinimo procentą. Šią žalą Įmonė privalo atlyginti per 10 dienų nuo sugadinimo ar sunaikinimo fakto nustatymo. Žalos dydis nustatomas pasirašant aktą abiem šalims arba  nepriklausomam turto vertintojui įvertinus padarytą žalą. Įmonė atlygina žalą ir tuo atveju jei ją padarė tretieji asmenys.

 7. Sutarties galiojimo terminas, jos nutraukimo tvarka

 Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo dienos ir galioja neterminuotai. Bet kuri šalis gali nutraukti sutartį įspėjus kitą šalį prieš 30 dienų, šiuo atveju sutartis galioja  iki pilno sutartinių įsipareigojimų įvykdymo.

 8. Ginčų sprendimo tvarka

 Visi ginčai dėl šios sutarties yra sprendžiami derybų keliu. Nepavykus ginčo išspręsti šiuo būdu, ginčas sprendžiamas Lietuvos Respublios įstatymų nustatyta tvarka.

 9. Papildomos sąlygos

 Ši sutartis gali buti keičiama ar papildoma tik raštišku šalių susitarimu, kuris yra laikomas neatsiejama šios sutarties dalimi.

Šios sutarties pagrindu išrašytos PVM sąskaitos-faktūros yra neatsiejamos šios sutarties dalys.

Visi kiti, šia sutartimi neaptarti klausimai sprendžiami vadovaujantis Lietuvos Respublikoje galiojančiais norminiais aktais.

Ši sutartis yra sudaryta lietuvių kalba dviemis egzemplioriais, kurie atiduodami šalims ir turi vienodą teisinę galią.

 10. Sutarties šalių rekvizitai, anspaudai ir parašai

 

UAB „Barnesis”                                    

Įmonės kodas…………..   

Statybininkų 7a, Kaunas                         

A/s……………………………

…………………………………

Įmonė…………………….

Įmonės kodas…………….

Adresas………………………

A/s……………………..….

……………………………….

Atgal

2021 m. liepos mėn.
Pr A T K Pn Š S
     
 1234
567891011
12131415161718
19202122232425
262728293031